Oferta

Majątek firm narażony jest na wiele niebezpieczeństw. Warto skorzystać z zabezpieczenia mienia od ryzyk które trudno przewidzieć.

Masz pytania? Zadzwoń i umów się na spotkanie:

(58) 526 14 14

Od ognia i innych zdarzeń losowych

To najstarsze i najpowszechniejsze ubezpieczenie majątkowe. Przedmiotem ubezpieczenia ogniowego są wszelkie składniki majątku trwałego i obrotowego przedsiębiorstwa (m.in. budynki przemysłowe, produkcyjne, handlowe, magazynowe, usługowe; towary, surowce, wyroby gotowe, mienie przyjęte w celu wykonania usługi; maszyny i urządzenia, mienie osobiste pracowników, gotówka). Zakres tego rodzaju ubezpieczeń obejmuje zdarzenia losowe, takie jak: pożar, uderzenie pioruna, wybuch, uderzenie (upadek) statku powietrznego, eksplozja, implozja, huragan, deszcz nawalny, grad, powódź, lawina, śnieg i lód, trzęsienie, zapadanie lub osuwanie się ziemi, szkody wodociągowe, zalanie przez osoby trzecie, dym i sadza, fala uderzeniowa, wydostanie się wody lub pary wodnej z sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania, wyciek z instalacji tryskaczowej, koszty akcji ratowniczej i inne.

Od wszystkich ryzyk All risk

Inna, coraz bardziej popularna, forma ubezpieczenia ogniowego. Od klasycznej różni się sposobem konstrukcji ogólnych warunków ubezpieczenia. Ubezpieczenie typu all risk obejmuje szkody rzeczowe powstałe w wyniku zdarzenia losowego za wyjątkiem tych, które zostały wyraźnie wyłączone w OWU. W formie klasycznej to zdarzenia za które ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność są szczegółowo wymienione.

Utraty zysku (BI)

Forma ubezpieczenia finansowego nie funkcjonująca samodzielnie, najczęściej wraz z ubezpieczeniem ogniowym. Polega na pokryciu utraconego zysku brutto, jaki firma utraciła od momentu powstania szkody do odzyskania pełnej sprawności działania. Ubezpieczyciel pokrywa także min. czynsze, koszty wynagrodzeń, raty kredytów.

Sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk

Ubezpieczenie obejmuje ochroną  szkody na sprzęcie elektronicznym (stacjonarnym i przenośnym) polegające na nagłej i nieprzewidzianej utracie, uszkodzeniu lub zniszczeniu, spowodowane w szczególności: błędną obsługą, kradzieżą lub rabunkiem, wadami materiału, działaniem prądu elektrycznego. Ubezpieczenie może być rozszerzone na programy komputerowe, zewnętrzne nośniki danych oraz same dane.

Maszyn od awarii i uszkodzeń

Ubezpieczenie obejmujące szkody rzeczowe polegające na nagłej i nieprzewidzianej utracie, uszkodzeniu lub zniszczeniu maszyn (zdatnych do użytku zgodnie z przeznaczeniem, włączonych do eksploatacji). Przyczyny tego rodzaju szkód to m.in.: działanie człowieka, wady produkcyjne, wady materiałowe, zwarcie, przepięcie, eksplozja, błędy konstrukcyjne, szkody powstałe w wyniku eksploatacji maszyny i inne.