Oferta

Ubezpieczenia komunikacyjne zapewniają komfort użytkowania pojazdów mechanicznych na drogach publicznych.

Masz pytania? Zadzwoń i umów się na spotkanie:

(58) 526 14 14

OC posiadacza pojazdu mechanicznego

Jest to ubezpieczenie obowiązkowe, którego Ogólne Warunki Ubezpieczenia określa Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych. Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna kierującego pojazdem, który spowodował szkodę na mieniu lub osobie. Odszkodowanie wypłacane jest poszkodowanemu za szkody osobowe (śmierć, uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia) oraz rzeczowe (utrata, zniszczenie lub uszkodzenie mienia w tym także utracone wskutek zdarzenia korzyści).

Autocasco

Dobrowolne ubezpieczenie pojazdów mechanicznych od zdarzeń losowych. Zakres ubezpieczenia obejmuje ochronę pojazdu wraz z jego wyposażeniem za zdarzenia spowodowane zarówno z winy Ubezpieczającego (uszkodzenia lub zniszczenia w wyniku kolizji drogowej), a także gdy nie miał on wpływu na powstanie szkody (np. kradzież, powódź, grad, pożar itp.).

NNW

Dobrowolne ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków zapewnia ochronę ubezpieczeniową poszkodowanym w wypadku komunikacyjnym: kierowcy i pasażerom. Z ramach ubezpieczenia NNW przysługują na ogół świadczenia z tytułu: trwałego uszczerbku na zdrowiu będącego następstwem wypadku, śmierci w wyniku wypadku oraz zwrot kosztów leczenia, rehabilitacji, transportu zwłok itp. 

Assistance

Dobrowolne ubezpieczenie, którego celem jest zapewnienie ochrony kierowcy oraz pasażerom podczas podróży samochodem w zakresie pomocy technicznej i medycznej. Pomoc udzielana jest w razie wypadku bądź awarii pojazdu. Może polegać np. na naprawie pojazdu, dodatkowym holowaniu, wynajmie pojazdu zastępczego, zakwaterowaniu w hotelu itp.

Ubezpieczenie Flotowe

Programy ubezpieczeń komunikacyjnych budowane na potrzeby i wymagania floty pojazdów konkretnego klienta. Zaletami takiego programu są m.in. dopasowanie zakresu ubezpieczenia, jedna umowa generalna oraz niższe i określone przez cały okres umowy składki.

GAP

Ubezpieczenie ze względu na utratę wartości pojazdów w czasie stosowane przy ich leasingu lub kredycie. Zapewnia pokrycie różnicy pomiędzy faktyczną kwotą wypłaconego odszkodowania z polisy AC w przypadku kradzieży bądź kasacji auta, a kwotą jaką należy spłacić finansującemu (bank, leasingodawca) zakup samochodu.