Oferta

Specjalistyczne ubezpieczenia lub programy ubezpieczeniowe kierowane do wybranych branż / zawodów.

Masz pytania? Zadzwoń i umów się na spotkanie:

(58) 526 14 14

Ubezpieczenia transportowe
  • OC przewoźnika - obejmuje odpowiedzialność przewoźnika za utratę, ubytek lub uszkodzenie przesyłki towarowej podczas wykonywania zawartej umowy przewozu.  
  • OC spedytora - obejmuje odpowiedzialność cywilną spedytora za szkody w towarze, wynikłe wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy spedycji.
  • Cargo - obejmuje szkody polegające na zniszczeniu, uszkodzeniu lub utracie ubezpieczonego mienia w transporcie na skutek zdarzeń losowych wymienionych w warunkach ubezpieczenia.
D&O - OC członków zarządów

Ubezpieczeniem tym objęta jest odpowiedzialność cywilna członków władz spółki kapitałowej za szkody wyrządzone spółce, bądź osobom trzecim w związku z wykonywaniem powierzonych obowiązków. Celem ubezpieczenia D&O jest zrekompensowanie strat finansowych, które mogą wyniknąć z nienależytego wykonywania obowiązków przez władze spółki, a także z zaniechania wykonania czynności. 

Ubezpieczenia finansowe
  • Ubezpieczenie należności- zapewnia bezpieczeństwo sprzedaży z odroczonym terminem płatności i pozwala na utrzymanie płynności finansowej firmy.

 

  • Gwarancje ubezpieczeniowe- są zobowiązaniem ubezpieczyciela do wypłaty określonej sumy pieniężnej na rzecz beneficjenta w przypadku, gdy wnioskodaca garancji nie wywiązuje się ze swoich zobowiązań. Na ogół są to gwarancje: zapłaty wadium, należytego wykonania kontraktu, usunięcia wad i usterek, zwrotu zaliczki.
Rolne
  • ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej rolników z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego zwane "ubezpieczeniem OC rolników"
  • ubezpieczenie upraw od zdarzeń losowych (ryzyka ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, gradobicia, suszy, ognia)
  • ubezpieczenie zwierząt od padnięcia lub skierowania na ubój z konieczności
  • ubezpieczenia komunikacyjne (pojazdy, maszyny, sprzęt rolniczy) OC/AC/NNW
  • ubezpieczenie maszyn rolniczych od awarii i uszkodzeń (maszyny rolnicze, kombajny).